Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die tussen Opdrachtgever (hierna te noemen: Klant) en Mamamanagement.online. Mamamanagement.online is een handelsnaam van Zindie (EZ). Zindie wordt gesloten (hierna te noemen: de Overeenkomst). Hierbij handelt Zindie (EZ) (KVK-nummer 74062913 onder de bedrijfsnaam Mamamanagement met de website mamamanagement.online (hierna te noemen: Mamamanagement).

Beide partijen kunnen langs digitale (elektronische) weg met elkaar communiceren, informatie uitwisselen en Overeenkomsten met elkaar sluiten. Waar staat vermeld dat schriftelijk zal worden gecommuniceerd, kan dit eveneens op digitale wijze worden gedaan. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van Mamamanagement: Cindy van der Krabben | Turfschip 13 5102 GR Dongen Nederland | T: +31 6 40 17 99 71 | E: info@mamamanagement.online

Artikel 2 – Totstandkoming van de Overeenkomst

Mamamanagement verkoopt cursussen. De inhoud, aanvangsdatum, duur, kosten en eventuele aanvullende voorwaarden staan per cursus vermeld op de website van Mamamanagement. De Klant dient zich te registreren om aan een cursus deel te kunnen nemen. De Klant moet hiertoe zijn/haar persoonlijke gegevens aan Mamamanagement verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dienen naar waarheid te worden verstrekt en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen de persoonlijke gegevens van onze Klanten zoals wettelijk bepaald (zie ook de Privacyverklaring op onze website).

De Klant wordt aangeraden een sterk wachtwoord voor de account te gebruiken en nooit het wachtwoord aan anderen te geven. De Klant is zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van zijn/haar account (bijvoorbeeld: als iemand met de gegevens van een ander inlogt en zich voor een cursus registreert). De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de ontvangst van betaling en registratie door Mamamanagement aan de Klant. 

Artikel 3 – Uitvoering van de Overeenkomst

Mamamanagement zal zich inspannen de cursus(sen) uit te voeren zoals overeengekomen. Mamamanagement staat niet in voor het behalen van een specifiek resultaat door de Klant. Mamamanagement is gerechtigd om voor de uitvoering van (delen van) de Overeenkomst derden in te schakelen.

Mamamanagement is gerechtigd om de inhoud, de aanvangsdatum, duur, en kosten van (onderdelen van) de Overeenkomst te wijzigen en verplicht zich de klant hierover voor aanvang van de cursus te informeren. De klant is niet gerechtigd om de Overeenkomst om deze reden te beëindigen of om schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 4 - Betalingen

De (totale) prijs van elke cursus incl. BTW staat in onze webwinkel aangegeven. De Klant kan in onze webwinkel betalen met Paypal en iDEAL. De Klant kan pas deelnemen aan de cursus na ontvangst van het volledige bedrag door Mamamanagement. Facturen worden elektronisch verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Mamamanagement is gerechtigd om haar prijzen van cursussen aan te passen. Mamamanagement zal de Klant over prijswijzigingen vooraf informeren.

Indien op enig moment de Klant niet aan haar (betalings-)verplichtingen voldoet, is Mamamanagement gerechtigd haar prestaties op te schorten of de Klant deelname aan de cursus te ontzeggen tot Mamamanagement de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen.

Artikel 5 – Vertrouwelijkheid en Persoonsgegevens

Mamamanagement beschermt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verplicht zich tot strikte geheimhouding van door of namens de Klant verstrekte vertrouwelijke informatie. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet wanneer openbaarmaking op grond van de wet of een uitspraak van een rechter of overheidsorgaan van ons wordt geeist. Tijdens de Overeenkomst verplichten Mamamanagement en de Klant zich tot strikte vertrouwelijkheid van alle uitgewisselde informatie. Deze bepaling blijft geldig na afloop van de Overeenkomst. Onze Privacyverklaring vindt u hier.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op alle producten en diensten en onderdelen hiervan (teksten, foto's, beelden en andere materialen) die in het kader van de Overeenkomst aan de klant worden verstrekt, berusten uitsluitend bij Mamamanagement (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hierop geen inbreuk maken.

De door Mamamanagement geleverde informatie en producten (waaronder mede wordt verstaan toegangscodes) zijn uitsluitend verstrekt om door de klant zelf te worden gebruikt in het kader van de Overeenkomst. De klant is niet gerechtigd om buiten het eigen gebruik van de cursus (delen van) een geleverde product te wijzigen, (delen van) de geleverde informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling.

In geval van naamsvermelding van Mamamanagement of van derden bij geleverde producten, is de klant niet gerechtigd deze te verwijderen. De bepalingen uit dit artikel 6 blijven geldig na afloop van de Overeenkomst.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

Mamamanagement aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door de Klant van de inhoud van de (online)cursussen. Indien de Klant aantoont dat deze schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Mamamanagament, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het aanschafbedrag van de betreffende cursus. Aansprakelijkheid van Mamamanagement voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten. Buiten de in voorgaande genoemde gevallen rust op Mamamanagement geen enkele verplichting tot schadevergoeding. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

De klant vrijwaart Mamamanagement ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Mamamanagement. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Mamamanagement in verband met een dergelijke aanspraak maakt.

Het gebruik van communicatie via het internet kent risico’s zoals vertragingen, manipulatie en virussen. Mamamanagement is niet aansprakelijk voor schade die uit het gebruik van het internet voortvloeit. De klant is verantwoordelijk voor een deugdelijke computer, randapparatuur en internetverbinding. 

Artikel 8 - Klachtenregeling

Klachten dienen binnen 14 werkdagen na (het deel van) de prestatie waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan Mamamanagement te worden gemeld. Na deze termijn wordt (het deel van) de prestatie geacht te zijn aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van de Klant niet op. Een klacht moet, zo volledig mogelijk omschreven, worden gezonden naar info@mamamanagement.online.

Mamamanagement zal een klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 5 dagen nadat deze is ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt de Klant binnen 5 dagen een bevestiging van ontvangst van de klacht, met een indicatie van wanneer een inhoudelijk antwoord kan worden verwacht. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillenregeling

Op de Algemene voorwaarden van Mamamanagement en de Overeenkomsten die met de Klant worden gesloten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mamamanagement is gevestigd.

De Klant kan zich ook wenden to het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit online transacties. Zie voor meer informatie: http://ec.europa.eu/odr

Artikel 10 - Overige bepalingen

Indien Mamamanagement op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/en, ontstaat hierdoor geen recht voor de klant in toekomstige situaties of Overeenkomsten. In volgende situaties en Overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Mamamanagement is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden die op de website mamamanagement.online staan vermeld, zijn de op de Overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden.